Tysiące produktów sprawdzonych producentów |   Rabaty dla nowych i stałych klientów   |   Możliwość negocjowania cen   |   Bezpieczna dostawa

rabaty

Tysiące produktów sprawdzonych producentów

do kasy suma: 0,00 zł

rabaty

Konkurs

 

📝 Zasady konkursu:

1. Wybierz wzór: Przeszukaj naszą ofertę tapet na stronie https://otownetrze.pl i wybierz tę jedną, która podbija Twoje serce.
2. Opublikuj zdjęcie wybranej tapety w komentarzu pod postem na Facebook'u z kreatywnym opisem, dlaczego to właśnie ta tapeta jest Twoją wymarzoną.
3. Zgłoszenia można wysyłać od 01.12.2023 do 17.12.2023 (zgłoszenia po terminie, nie będą brane pod uwagę)

🎁 Nagroda:
Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w postaci tapety Borastapeter Vart Arkiv Alicia 2005 w ilości 4 rolek o łącznej wartości 1648 zł brutto. 

Zwycięzca jest wybierany przez Komisję, która nagrodzi najbardziej kreatywne zgłoszenie.

Pełny regulamin konkursu: 

 

Regulamin konkursu otwartego „Który wzór tapet najbardziej Cię grzeje?”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą ,, Który wzór tapet najbardziej Cię grzeje?” (dalej: „Konkurs”)

1.2 Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 01.12.23 r. do dnia 17.12.23 r. do godziny 23:59.

1.3 Organizatorem Konkursu jest P.H. MAM Sp. z o.o. z siedzibą w Zgórsku przy ulicy Leśnej 31, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000199202, NIP: 6571029141, REGON: 290611316.

 

  1. Zleceniodawcą Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

  1. Organizator przeprowadza Akcję na fanpage’u OtoWnętrze.pl na Facebook’u „@otownetrze” (dalej "Strona Akcji").

 

  1. Niniejsza Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, promowana czy przeprowadzana przez serwis Facebook oraz Instagram.

 

  1. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie trwania Akcji oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia na Stronie Akcji.

 

 1. Uczestnik

2.1 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które (i) w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat oraz (i) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

2.2 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywania zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.3 Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.4 Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystępuje do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu nie mogą brać udziału w Konkursie.

2.5 W Konkursie nie mogą wziąć udziału:

2.5.1. osoby zatrudnione przez Zleceniodawcę tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Zleceniodawcy oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych ze Zleceniodawcą,

2.5.2. osoby zatrudnione przez Organizatora tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora, jego komplementariusza oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem,

2.5.3. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w pkt 2.5.1. i 2.5.2. powyżej.

 1. Zasady Konkursu

3.1 Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało uznaniem, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia Zadania Konkursowego.

3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie wskazanym w ustępie 1.2. Regulaminu wykonać Zadanie Konkursowe poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na stronie Stronie Akcji w dobrowolnej, wybranej przez siebie formie: zdjęcia, opisu, filmu zwanych dalej Pracą Konkursową. Przekazane w ten sposób materiały mogą zostać wykorzystane w informacjach i materiałach promującym Akcję.

3.3 Zadanie Konkursowe stworzone przez Uczestnika powinno być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do umieszczenia Pracy Konkursowej.

3.4 Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno Zadanie Konkursowe. Jeżeli Uczestnik zgłosi więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, ocenie podlegać będzie jedynie zgłoszenie pierwsze, zaś pozostałe nie będą w ogóle brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu. Udostępnienie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Akcji.

3.4.1 Na mocy niniejszego Regulaminu, Uczestnik nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na wykorzystanie Pracy Konkursowej, o których mowa w pkt. 3.2 stworzonego na potrzeby Akcji. Powyższa zgoda obejmuje zezwolenie na korzystanie w celach informacyjno-promocyjnych przez Organizatora z Pracy Konkursowej , jak i prawo do rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz na wykorzystanie Pracy Konkursowej na zasadzie prawa cytatu, a także w szerszym zakresie w formie drukowanej, jak i za pośrednictwem sieci Internet, w tym między innymi na stronach internetowych Organizatora, a także jej profilach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest oraz YouTube.

3.4.2 Przekazane w ten sposób Prace Konkursowe mogą zostać wykorzystane w informacjach i materiałach promującym Akcję,

3.4.3 Udostępnienie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Akcji.

3.5 Laureaci Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) będą wyłaniani przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”). Komisja dokonuje oceny Zadania Konkursowego, które zostało dopuszczone do oceny zgodnie z ust. 3.7. Regulaminu i zgłoszony w umówionej formie i terminie, w oparciu o następujące kryteria:

3.5.1. oryginalność pomysłu i wykonania Zadania Konkursowego,

3.5.2. kreatywność wykonania Zadania Konkursowego.

3.6 Komisja wybierze jedno Zadanie Konkursowe, które zostanie nagrodzone tapetą dekoracyjną Borastapeter Vart Akiv Alicia 2005 w ilości 4 rolek.

3.7 W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zawierają:

3.7.1. wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne,

3.7.2. nawoływania do przemocy lub nietolerancji,

3.7.3. treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie,

3.7.4 treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.

3.8 Zadania Konkursowe, które nie spełniają którykolwiek z warunków wskazanych w niniejszym ustępie, będą przez Organizatora dyskwalifikowane. W przypadku, gdy po wydaniu Nagrody ujawni się okoliczność opisana powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu Nagrody lub zapłaty jej równowartości (np. gdy Nagroda zostanie wykorzystana).

 1. Odbiór nagród

4.1 Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną, wysłaną na profil Uczestnika na portalu Facebook. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska oraz treści Zadania Konkursowego.

4.2 Zwycięzcy, w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 31.12.2023 r. do godziny 23:59, zobowiązani są przesłać do Organizatora poprzez zwrotną wiadomość prywatną na profilu Facebook swoje dane osobowe, t.j. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania, na który ma zostać przesłana Nagroda. Niedozwolone jest podawanie numerów telefonów i adresów innych osób niż Uczestnik, chyba że doręczone zostanie do Organizatora na adres podany w ust. 1.3. w terminie podanym w zdaniu pierwszym tego ustępu pełnomocnictwo w formie pisemnej, jako oryginalny dokument, z którego wynika, że Uczestnik Konkursu upoważnia wskazaną przez siebie osobę do odbioru Nagrody. Pełnomocnictwo pozostaje w oryginale w dyspozycji Organizatora.

4.3 Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.2. powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (w tym: brak spełnienia warunków określonych w ust. 2.1. lub 2.5. Regulaminu) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody bądź spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4.4 W ciągu 14 dni roboczych od dnia przesłania danych, o których mowa w ust. 4.2. lub od poinformowania Uczestnika z listy rezerwowej o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres zamieszkania, przesyłkę poleconą z Nagrodą.

4.5 Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców pozostają własnością Organizatora.

4.6 Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

 1. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

5.1 W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Zleceniodawcy oraz Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, t.j. Zadań Konkursowych, od dnia ich udostępnienia poprzez ich zgłoszenie do Konkursu (t.j. publikację na Profilu) przez okres 71 lat od chwili zgłoszenia, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponad granicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

5.1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

5.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5.1.3. w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych w sposób inny niż określony w pkt 5.1.2 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie),

5.1.4. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Zadań Konkursowych - dokonywanie przez Zleceniodawcę i Organizatora wszelkich modyfikacji Zadań Konkursowych i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

5.2 Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie licencji jak w ust. 5.1. nie powinien brać udziału w Konkursie.

5.3 Uczestnik poprzez złożenie Zadania Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), że Zadanie Konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 5.1 Regulaminu oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora i Zleceniodawcę z Zadań Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Zleceniodawcy lub Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Zadaniem Konkursowym, Uczestnik w całości zwolni Zleceniodawcę lub Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Zleceniodawca lub Organizator.

5.4 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora oraz Zleceniodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922, „Ustawa”) oraz zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Facebook, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz wydania Nagród. Przetwarzanie danych Uczestników przez Organizatora ma charakter doraźny w rozumieniu art.2 pkt 3 Ustawy. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po rozstrzygnięciu Konkursu.

5.5 Administratorem danych osobowych jest P.H. MAM Sp. z o.o.

5.6 Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.

5.7 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 1. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 31.12.2023 r.. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia reklamacji w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje należy przesyłać lub składać w siedzibie Organizatora.

6.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (t.j. imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis.

6.3 Reklamacje rozpatruje Komisja.

6.4 Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpoznania najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji przez Organizatora drogą pocztową, na adres podany w reklamacji, chyba że osoba ta wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 1. Komisja

7.1 Organizator powoła spośród swoich pracowników trzyosobową Komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu, oceny Zadań Konkursowych, rozpatrywania reklamacji.

7.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Uczestnik biorący udział w Akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

8.2 Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Profilu Zleceniodawcy Konkursu.

8.3 Wszelkie zgłoszenia naruszenia Akcji przez Uczestników Akcji należy kierować na adres: marketing@mam.com.pl.

8.4 Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem, dokonać rozeznania ewentualnie z udziałem pomocy prawnej, znaczenia praw licencyjnych jakich udziela na podstawie ust. 5.1. Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium